HUBUNGI KAMI

Jabatan Agama Islam Melaka
Aras 2, Bahagian Khidmat Pengurusan,
Pusat Islam Melaka
75400 Melaka

T (606) 333 3333 / 5600 / 5607
T (606) 333 3333
Email: jaim@melaka.gov.my

TOP