Maklumat Bahagian

AB. KHAWI BIN CHE ABDUL RAHMAN
Ketua Bahagian
Bahagian Pengurusan Pendidikan

Lot 43-45, Jalan Kpaa 2, Kompleks Perniagaan Al-Azim, Bukit Palah 75150 Melaka

No Telefon : 06-288 2040
No Faks : 06-2827916

Objektif Bahagian

Menyediakan sistem pendidikan agama yang dapat melahirkan ummah yang bertakwa dan berakhlak mulia
Sektor Pengurusan Sekolah
 • mengujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah agama negeri yang sistematik, kondusif dan berkesan.
Sektor Pengurusan Akademik
 • Membantu pelajar-pelajar menguasai kemahiran yang ada dalam kurikulum JAIM, kurikulum bersepadu Sek. Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.
 • Mempertingkatkan prestasi pancapaian pelajar dalam sekolah peperiksaan yang dikendalikan oleh JAIM dan Lembaga Peperiksaan Malaysia.
Sektor Pengurusan Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
 • Melahirkan pelajar-pelajar yang berdisiplin dan berakhlak mulia.
 • Mewujudkan suasana asrama yang kondusif
 • Membentuk pelajar-pelajar yang berketerampilan dalam bidang kokurikulum
 • Mewujudkan sistem pengurusan pelajar yang teratur dan berkesan
 • Melahirkan anggota perkhidmatan pendidikan yang cemerlang
Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan
 • Mewujudkan sistem pentadbiran, pengurusan kewangan dan pengurusan sumber manusia dilaksanakan dengan cekap dan teratur

Fungsi Bahagian

Sektor Pengurusan Sekolah
 • Merancang , menyelaras dan memantau institusi pendidikan agama negeri.
 • Menyelaras keperluan guru, kelas dan peralatan sekolah.
 • Menguruskan permohonan pendaftaran sekolah agama swasta
 • Menguatkuasakan Enakmen Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama Negeri Melaka
 • Menyelaras pentadbiran dan aktiviti PIBG dan LEKAS.
 • Menyelaras pengurusan pentadbiran dan kewangan sekolah-sekolah agama negeri.
 • Menyelaras peraturan sekolah dan disiplin pelajar.
 • Mengadakan kursus asas guru-guru sekolah agama.
 • Menguruskan penempatan dan pertukaran guru-guru sekolah agama.
Sektor Pengurusan Akademik
 • Menyedia dan mengemaskini kurikulum sekolah agama negeri.
 • Memantau pelaksanaan kurikulum yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Agama Negeri.
 • Menguruskan peperiksaan di bawah kurikulum agama.
 • Menyelaras urusan peperiksaan kurikulum akademik.
 • Menyelia proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah.
 • Menyelia pengurusan pusat sumber sekolah.
 • Merancang dan melaksanakan latihan guru-guru berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.
 • Menyediakan dan mengemaskini senarai buku teks kurikulum agama dan akademik.
 • Merancang dan menyelaras program kecemerlangan pelajar.
Sektor Pengurusan Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
 • Mengurus perkara berkaitan hal ehwal murid dan pelajar merangkumi urusan pengambilan pelajar baru, pertukaran sekolah, disiplin, bimbingan dan kaunseling, kesihatan, kebajikan, biasiswa dan asrama.
 • Mengurus hal ehwal berkaitan aktiviti ko-kurikulum merangkumi persatuan pelajar, pasukan pakaian seragam dan sukan serta menyelaras kursus untuk kecemerlangan pembelajaran dan kepimpinan pelajar.
 • Merancang , menyelaras dan mengurus kursus dan latihan untuk guru-guru dan bukan guru.
 • Mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan peraturan sekolah dan asrama.
 • Mengurus perlantikan kontraktor membekal makanan bermasak asrama dan kantin sekolah serta menyelia dan memantau pembekalan makanan bermasak asrama dan kantin sekolah.
 • Memantau dan menyelaras keperluan peralatan dan kemudahan asrama.
 • Merancang dan menyelaras pengurusan SPBT akademik dan arab sekolah menengah dan rendah arab.
Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan
 • Urusetia mesyuarat Ketua Sektor dan Jawatankuasa Pendidikan MAIM.
 • Mengurus pentadbiran pejabat, surat dan fail bahagian.
 • Menyelaras penyediaan belanjawan tahunan bahagian pendidikan.
 • Mengurus perbelanjaan peruntukan mengikut peraturan yang ditetapkan.
 • Merancang dan menyelaras pelaksanaan projek-projek baru dan pembaikan bangunan sekolah.
 • Menyelaras dan mengurus pengambilan guru dan bukan guru bertaraf kontrak atau sambilan.
 • Mengurus hal ehwal perkhidmatan kakitangan bahagian.
 • Menyedia dan mengemaskini maklumat asas bahagian.

Piagam Pelanggan

Memastikan proses pendaftaran SRA JAIM dan Tadika JAIM secara atas talian ERS dibuka pada 1 April hingga 31 Ogos setiap tahun

Sekolah Pondok Swasta

Sekolah Menengah Agama Swasta

Sekolah Rendah Agama Swasta

Sekolah Tahfiz Swasta

TOP