Terima kasih kerana melayari Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM). Sekiranya anda mengakses Portal ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Sekiranya anda tidak bersetuju, diharap anda tidak melayari Laman Web ini.

Umum

Syarat-syarat ini akan menggantikan syarat-syarat terdahulu yang anda terima atau akses menerusi Portal ini. Penggunaan dan / akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat ini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari masa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.

Hak Cipta Terpelihara

Portal ini adalah Portal Rasmi JAIM

Hak cipta Portal rasmi JAIM dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks dan susunannya serta bahan-bahannya ialah keupayaan Kerajaan Negeri Melaka kecuali dinyatakan sebaliknya.

Sekatan Penggunaan Kandungan

Tiada mana-mana bahagian Portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada JAIM untuk menggunakan sebarang bahagian kandungan di dalam Portal ini, pengguna mestilah mendapatkan kebenaran bertulis yang menyatakan kandungan yang digunakan, tujuan perlakuan, tempoh masa dan kuantiti pengguna. JAIM mempunyai hak mutlak untuk tidak memberikan kebenaran tanpa sebarang alasan ; dan/atau jika maklumat yang diberi oleh pengguna tidak mencukupi.Pengubahsuaian mana-mana kandungan atau penggunaan kandungan untuk sebarang tujuan merupakan penyalahgunaan harta intelek JAIM. Grafik dan imej di Portal ini telah dilindungi dan tidak boleh dicipta semula atau diperlakukan tanpa sebarang kebenaran bertulis dari pihak JAIM. Kebenaran yang disediakan secara jelasnya oleh pihak JAIM, kandungan yang boleh diperolehi ialah :--

  1. Pemberitahuan yang diberikan oleh JAIM, memetik kepada sumber-sumber yang releven.
  2. Kandungan yang digunakan hanya untuk informasi dan bukan komersial atau penggunaan persendirian dan tidak akan disalin atau disiarkan di mana-mana rangkaian komputer atau penyiaran di mana-mana media, dan
  3. Tiada pindaan, penambahan atau perubahan kandungan data dalam apa jua cara.

Sebarang Permintaan untuk penyalinan semula kandungan dari Portal ini untuk tujuan komersial, sila hubungi kami melalui alamat berikut :

Jabatan Agama Islam Melaka,
Aras 2, Bahagian Khidmat Pengurusan,
Pusat Islam Melaka, Bukit Palah,
75400 Melaka.

Kemudahan Penterjemahan Web

PENAFIAN: Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan nanti selepas alih bahasa telah dibuat pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer. Keberangkalian untuk kandungan itu berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa tersebut. Kandungan rasmi hanya pada laman web yang asal yakni dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Penafian Hak dan Tanggungjawab

Kandungan Portal ini disediakan sebagai dasar tanpa jaminan. Terma dan syarat penggunaan Portal ini diuruskan dan diselaraskan dalam persetujuan undang JAIM tidak akan memberi sebarang jaminan undang-undang sekiranya :--

  1. Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;
  2. Kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada Portal ini;

JAIM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kehilangan dalam sebarang bentuk samada secara langsung atau tidak langsung dalam penggunaan kandungan Portal ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain dari kandungan Portal ini.

Hak Capaian

JAIM berhak untuk menghadkan capaian ke Portal ini kepada orang tertentu atau menyekat capaian dari alamat internet tertentu ke atas Portal ini, pada bila-bila masa, tanpa sebarang punca atau sebab dan sebagainya.

Pautan dari Portal ini ke Portal lain

Portal ini mengandungi pautan ke Portal lain yang tidak dimiliki dan diselenggara oleh JAIM. JAIM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan pada Portal luar tersebut dan tidak akan meminda terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan terhadap capaian Portal luar tersebut. Capaian terhadap Portal luar tersebut adalah di bawah risiko anda sendiri.Laman Pautan luar ini disediakan sebagai kemudahan kepada orang ramai.Tiada keadaan di mana JAIM berhak meminda sebagai menjaga hak anggota atau keahlian bersekutu atau anggota gabungan dalam apa jua cara dagangan atau kesan perkhidmatan, logo, tanda kebesaran atau lain-lain peralatan yang digunakan atau memaparkannya dalam Portal yang mana telah dipaut melalui Portal ini.

Pautan ke Portal ini dari Portal lain

Selain daripada perkara di bawah, pautan ke Portal ini adalah dilarang.Pautan ke Laman Utama: Anda boleh berhubung ke Portal ini menerusi notis pemberitahuan JAIM secara bertulis. Hyper - pautan ke muka dalaman Portal ini: Anda mestilah mengemukakan permintaan yang terperinci dan kebenaran keselamatan dari pihak JAIM terlebih dahulu. JAIM berhak mengenakan syarat apabila memberi kebenaran hyper-pautan ke Portal ini atau mana-mana kandungan.Pautan dan'framing' anda ke Portal ini atau sebarang kandungannya akan dianggap penerimaan dan persetujuan anda ke atas semua syarat-syarat ini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan pengggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.JAIM berhak untuk membatalkan sebarang pautan dan JAIM tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana kandungan yang diperolehi dari lain-lain Portal yang dipautkan ke atau dari Portal ini.

Perintah Undang-Undang

Terma dan syarat-syarat Portal ini diuruskan dan diselaraskan dalam persetujuan undang-undang Malaysia.

TOP